Politika e privatësisë

Të dhënat personale (zakonisht të referuara vetëm si “të dhëna” më poshtë) do të përpunohen vetëm nga ne në masën e nevojshme dhe me qëllim të sigurimit të një uebsajti funksional dhe miqësor për përdoruesit, përfshirë përmbajtjen e tij dhe shërbimet e ofruara atje.

Për Art. 4 Nr. 1 i Rregullores (BE) 2016/679, d.m.th. Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave (më tej referuar si “GDPR”), “përpunimi” i referohet çdo operacioni ose grupi të operacioneve të tilla si mbledhja, regjistrimi, organizimi, strukturimi , ruajtja, adaptimi, ndryshimi, rikthimi, konsultimi, përdorimi, zbulimi me anë të transmetimit, shpërndarjes, ose bërja në dispozicion, përafrimi, ose kombinimi, kufizimi, fshirja ose shkatërrimi i kryer në të dhënat personale, qoftë me mjete të automatizuara apo jo.

Politika e mëposhtme e intimitetit ka për qëllim t’ju informojë në mënyrë të veçantë për llojin, fushën, qëllimin, kohëzgjatjen dhe bazën ligjore për përpunimin e të dhënave të tilla qoftë nën kontrollin tonë ose në lidhje me të tjerët. Ne gjithashtu ju informojmë më poshtë për komponentët e palëve të treta që ne përdorim për të optimizuar uebfaqen tonë dhe për të përmirësuar përvojën e përdoruesit që mund të rezultojë që palët e treta gjithashtu të përpunojnë të dhënat që ata mbledhin dhe kontrollojnë.

Politika jonë e privatësisë është e strukturuar si më poshtë:

I. Informacion rreth nesh si kontrollues të të dhënave tuaja
II. Të drejtat e përdoruesve dhe subjekteve të të dhënave
III. Informacione në lidhje me përpunimin e të dhënave

I. Informacion rreth nesh si kontrollues të të dhënave tuaja

Pala përgjegjëse për këtë faqe interneti (“kontrolluesi”) për qëllime të ligjit për mbrojtjen e të dhënave është:

Mobiledekor
Tahir Shala 11
Peja
Kosovo

Email: info@mobiledekor.com

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave të kontrolluesit është:

Mentor Zekaj

II. Të drejtat e përdoruesve dhe subjekteve të të dhënave

Në lidhje me përpunimin e të dhënave që do të përshkruhen më në detaje më poshtë, përdoruesit dhe subjektet e të dhënave kanë të drejtë;

për konfirmimin nëse të dhënat në lidhje me to janë duke u përpunuar, informacione rreth të dhënave që përpunohen, informacione të mëtejshme në lidhje me natyrën e përpunimit të të dhënave, dhe kopjet e të dhënave (shih gjithashtu Art. 15 GDPR);
për të korrigjuar ose kompletuar të dhëna të pasakta ose jo të plota (krh. gjithashtu Art. 16 GDPR);
në fshirjen e menjëhershme të të dhënave në lidhje me to (shih gjithashtu Art. 17 DSGVO), ose, në mënyrë alternative, nëse përpunimi i mëtejshëm është i nevojshëm siç përcaktohet në Art. 17 Para. 3 GDPR, për të kufizuar përpunimin e përmendur sipas Art. 18 GDPR;
të marrë kopjet e të dhënave në lidhje me to dhe / ose të dhëna prej tyre dhe t’i transmetojë ato të njëjtat tek ofruesit / kontrolluesit e tjerë (shih gjithashtu Art. 20 GDPR);
të parashtrojë ankesa pranë autoritetit mbikëqyrës nëse ata besojnë se të dhënat në lidhje me to po përpunohen nga kontrolluesi në kundërshtim me dispozitat e mbrojtjes së të dhënave (shih gjithashtu Art. 77 GDPR).
Për më tepër, kontrolluesi është i detyruar të informojë të gjithë marrësit, të cilëve u zbulon të dhëna për çdo korrigjim, fshirje ose kufizim të tillë, të vendosur në përpunimin e njëjtë sipas Artit. 16, 17 Para. 1, 18 GDPR. Sidoqoftë, ky detyrim nuk zbatohet nëse një njoftim i tillë është i pamundur ose përfshin një përpjekje joproporcionale. Sidoqoftë, përdoruesit kanë të drejtë të informojnë për këta marrës.

Po kështu, nën Art. 21 GDPR, përdoruesit dhe subjektet e të dhënave kanë të drejtë të kundërshtojnë përpunimin e ardhshëm të kontrolluesit të të dhënave të tyre në bazë të Artit. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Në veçanti, një kundërshtim ndaj përpunimit të të dhënave me qëllim të reklamimit të drejtpërdrejtë është i lejueshëm.

III. Informacione në lidhje me përpunimin e të dhënave

Të dhënat tuaja të përpunuara gjatë përdorimit të faqes sonë të internetit do të fshihen ose bllokohen sapo qëllimi për ruajtjen e tij të pushojë së zbatuari, me kusht që fshirja e të njëjtës të mos shkelë asnjë detyrim të depozitimit ligjor ose nëse nuk përcaktohet ndryshe më poshtë.

a) Cookie për sesione

Ne përdorim cookie-t në faqen tonë të internetit. Cookies janë skedarë të vegjël me tekst ose teknologji të tjera të ruajtjes që ruhen në kompjuterin tuaj nga shfletuesi juaj. Këto cookie përpunojnë informacione të caktuara specifike për ju, të tilla si shfletuesi juaj, të dhënat e vendndodhjes ose adresa IP.

Ky përpunim e bën faqen tonë të internetit më miqësore, efikase dhe të sigurt, duke na lejuar, për shembull, të shfaqim faqen tonë në gjuhë të ndryshme ose të ofrojmë një funksion të shportës së blerjeve.

Baza ligjore për një përpunim të tillë është Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR, për sa kohë që këto cookie janë përdorur për të mbledhur të dhëna për të filluar ose përpunuar marrëdhënie kontraktuale.

Nëse përpunimi nuk shërben për fillimin ose përpunimin e një kontrate, interesi ynë legjitim qëndron në përmirësimin e funksionalitetit të faqes sonë të internetit. Baza ligjore është atëherë Arti. 6 Para. 1 lit. f) GDPR.

Kur mbyllni shfletuesin tuaj, këto cookie të sesionit fshihen.

b) Cookie të palëve të treta

Nëse është e nevojshme, në uebfaqen tonë mund të përdorim edhe cookie nga kompani me të cilat ne bashkëpunojmë për qëllime reklamimi, analizimi ose përmirësimi të veçorive të faqes sonë të internetit.

Ju lutemi referojuni informacionit të mëposhtëm për detaje, veçanërisht për bazën ligjore dhe qëllimin e mbledhjes dhe përpunimit të tillë të palëve të treta dhe përpunimit të të dhënave të mbledhura përmes cookies.

c) Pamundësimi i cookies

Mund të refuzoni përdorimin e cookies duke ndryshuar cilësimet në shfletuesin tuaj. Po kështu, mund të përdorni shfletuesin për të fshirë cookie-t që janë ruajtur tashmë. Sidoqoftë, hapat dhe masat e kërkuara ndryshojnë, në varësi të shfletuesit që përdorni. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi përdorni funksionin e ndihmës ose konsultohuni me dokumentacionin për shfletuesin tuaj ose kontaktoni prodhuesin e tij për mbështetje. Cilësimet e shfletuesit nuk mund të parandalojnë vendosjen e të ashtuquajturave cookie flash. Në vend të kësaj, do të duhet të ndryshoni cilësimin e Flash player tuaj. Hapat dhe masat e kërkuara për këtë varen edhe nga Flash player që po përdorni. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi përdorni funksionin e ndihmës ose konsultohuni me dokumentacionin për Flash player tuaj ose kontaktoni prodhuesin e tij për mbështetje.

Nëse parandaloni ose kufizoni instalimin e cookies, jo të gjitha funksionet në faqen tonë mund të jenë plotësisht të përdorshme.

kontakt
Nëse na kontaktoni me email ose formularin e kontaktit, të dhënat që jepni do të përdoren për qëllimin e përpunimit të kërkesës tuaj. Ne duhet t’i kemi këto të dhëna në mënyrë që të përpunojmë dhe t’i përgjigjemi kërkesës suaj; përndryshe ne nuk do të jemi në gjendje t’i përgjigjemi plotësisht ose aspak.

Baza ligjore për këtë përpunim të të dhënave është Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR.

Të dhënat tuaja do të fshihen pasi të jemi përgjigjur plotësisht në kërkesën tuaj dhe nuk ka asnjë detyrim tjetër ligjor për të ruajtur të dhënat tuaja, siç është nëse një urdhër ose kontratë ka rezultuar prej tyre.

Postimet, komentet dhe vlerësimet e përdoruesve
Ne ju ofrojmë mundësinë për të postuar pyetje, përgjigje, opinione dhe vlerësime në faqen tonë të internetit, në vijim referuar së bashku si “postime”. Nëse e shfrytëzoni këtë mundësi, ne do të përpunojmë dhe publikojmë postimin tuaj, datën dhe kohën kur e paraqiti atë, dhe çdo pseudonim që mund të keni përdorur.

Baza ligjore për këtë është Arti. 6 Para. 1 lit. a) GDPR. Ju mund të revokoni pëlqimin tuaj paraprak nën Art. 7 Para. 3 GDPR me efekt të ardhshëm. E tëra çfarë duhet të bësh është të na informosh se po heqësh pëlqimin.

Përveç kësaj, ne gjithashtu do të përpunojmë adresën tuaj IP dhe adresën e emailit. Adresa IP është përpunuar sepse mund të kemi një interes të ligjshëm për të ndërmarrë ose mbështetur veprime të mëtejshme nëse posta juaj shkel të drejtat e palëve të treta dhe / ose është ndryshe e paligjshme.

Në këtë rast, baza ligjore është Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Interesi ynë legjitim qëndron në çdo mbrojtje ligjore që mund të kemi nevojë të montojmë.

YouTube
Ne mbajmë një prani online në YouTube për të prezantuar kompaninë dhe shërbimet tona dhe për të komunikuar me klientët / perspektivat. YouTube është një shërbim i Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë, një degë e Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Ne dëshirojmë të theksojmë se kjo mund të bëjë që të dhënat e përdoruesve të përpunohen jashtë Bashkimit Evropian, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara. Kjo mund të rrisë rreziqet për përdoruesit që, për shembull, mund ta vështirësojnë hyrjen pasuese të të dhënave të përdoruesit. Ne gjithashtu nuk kemi qasje në këto të dhëna të përdoruesit. Qasja është në dispozicion vetëm për YouTube. Google LLC është çertifikuar nën Mbrojtjen e Intimitetit dhe është e angazhuar të respektojë standardet evropiane të privatësisë.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Politika e privatësisë e YouTube mund të gjendet këtu:

https://policies.google.com/privacy

Facebook
Për të reklamuar produktet dhe shërbimet tona, si dhe për të komunikuar me të interesuarit ose klientët, ne kemi një prani në platformën Facebook.

Në këtë platformë të mediave sociale, ne jemi bashkërisht përgjegjës me Facebook Ireland Ltd., 4 Square Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandë.

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave në Facebook mund të arrihet përmes kësaj forme kontakti:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ne kemi përcaktuar përgjegjësinë e përbashkët në një marrëveshje në lidhje me detyrimet përkatëse në kuptimin e GDPR. Kjo marrëveshje, e cila përcakton detyrimet reciproke, është në dispozicion në lidhjen e mëposhtme:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale që rezultojnë dhe të zbuluara më pas është Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Interesi ynë legjitim qëndron në analizën, komunikimin, shitjet dhe promovimin e produkteve dhe shërbimeve tona.

Baza ligjore gjithashtu mund të jetë pëlqimi juaj për Art. 6 para. 1 lit. një GDPR i dhënë operatorit të platformës. Për Art. 7 para. 3 GDPR, ju mund ta revokoni këtë pëlqim me operatorin e platformës në çdo kohë me efekt të ardhshëm.

Kur qaseni në praninë tonë në internet në platformën Facebook, Facebook Ireland Ltd. si operatori i platformës në BE do të përpunojë të dhënat tuaja (p.sh. informacionin personal, adresën IP, etj.).

Këto të dhëna të përdoruesit përdoren për informacion statistikor mbi përdorimin e pranisë së kompanisë sonë në Facebook. Facebook Ireland Ltd. i përdor këto të dhëna për qëllime hulumtimi dhe reklamimi të tregut, si dhe për krijimin e profileve të përdoruesve. Bazuar në këto profile, Facebook Ireland Ltd. mund të sigurojë reklama brenda dhe jashtë Facebook bazuar në interesat tuaja. Nëse jeni regjistruar në Facebook në kohën që ju keni hyrë në faqen tonë, Facebook Ireland Ltd. gjithashtu do t’i lidhë këto të dhëna në llogarinë tuaj të përdoruesit.

Nëse na kontaktoni përmes Facebook, të dhënat personale që jepni ato në atë kohë do të përdoren për të përpunuar kërkesën. Ne do t’i fshijmë këto të dhëna pasi t’i jemi përgjigjur plotësisht pyetjes suaj, përveç nëse ka detyrime ligjore për t’i ruajtur të dhënat, siç është për përmbushjen e mëvonshme të kontratave.

Facebook Ireland Ltd. gjithashtu mund të vendosë cookie gjatë përpunimit të të dhënave tuaja.

Nëse nuk jeni dakord me këtë përpunim, ju keni mundësinë të parandaloni instalimin e cookies duke bërë cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj. Cookies që tashmë janë ruajtur mund të fshihen në çdo kohë. Udhëzimet për ta bërë këtë varen nga shfletuesi dhe sistemi që përdoret. Për cookies Flash, përpunimi nuk mund të parandalohet nga cilësimet në shfletuesin tuaj, por përkundrazi duke bërë cilësimet e duhura në Flash player tuaj. Nëse parandaloni ose kufizoni instalimin e cookies, jo të gjitha funksionet e Facebook mund të jenë plotësisht të përdorshme.

Detaje mbi aktivitetet e përpunimit, shtypjen e tyre dhe fshirjen e të dhënave të përpunuara nga Facebook mund të gjenden në politikën e tij të intimitetit:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nuk mund të përjashtohet që përpunimi nga Facebook Ireland Ltd. gjithashtu do të bëhet në Shtetet e Bashkuara nga Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025.

Facebook Inc. ka dorëzuar në Shieldin e Intimitetit të BE-SH.B.A., duke respektuar kërkesat e mbrojtjes së të dhënave të BE-së gjatë përpunimit të të dhënave në Sh.B.A.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram
Për të reklamuar produktet dhe shërbimet tona, si dhe për të komunikuar me të interesuarit ose klientët, ne kemi një prani në platformën Instagram.

Në këtë platformë të mediave sociale, ne jemi bashkërisht përgjegjës me Facebook Ireland Ltd., 4 Square Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave në Instagram mund të arrihet përmes kësaj forme kontakti:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ne kemi përcaktuar përgjegjësinë e përbashkët në një marrëveshje në lidhje me detyrimet përkatëse në kuptimin e GDPR. Kjo marrëveshje, e cila përcakton detyrimet reciproke, është në dispozicion në lidhjen e mëposhtme:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale që rezultojnë dhe të zbuluara më pas është Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Interesi ynë legjitim qëndron në analizën, komunikimin, shitjet dhe promovimin e produkteve dhe shërbimeve tona.

Baza ligjore gjithashtu mund të jetë pëlqimi juaj për Art. 6 para. 1 lit. një GDPR i dhënë operatorit të platformës. Për Art. 7 para. 3 GDPR, ju mund ta revokoni këtë pëlqim me operatorin e platformës në çdo kohë me efekt të ardhshëm.

Kur të keni qasje në praninë tonë në internet në platformën Instagram, Facebook Ireland Ltd. si operatori i platformës në BE do të përpunojë të dhënat tuaja (p.sh. informacionin personal, adresën IP, etj.).

Këto të dhëna të përdoruesit përdoren për informacion statistikor mbi përdorimin e pranisë së kompanisë sonë në Instagram. Facebook Ireland Ltd. i përdor këto të dhëna për qëllime hulumtimi dhe reklamimi të tregut, si dhe për krijimin e profileve të përdoruesve. Bazuar në këto profile, Facebook Ireland Ltd. mund të sigurojë reklama brenda dhe jashtë Instagram bazuar në interesat tuaja. Nëse jeni regjistruar në Instagram në kohën që ju keni hyrë në faqen tonë, Facebook Ireland Ltd. gjithashtu do t’i lidhë këto të dhëna në llogarinë tuaj të përdoruesit.

Nëse na kontaktoni përmes Instagramit, të dhënat personale që jepni ato në atë kohë do të përdoren për të përpunuar kërkesën. Ne do t’i fshijmë këto të dhëna pasi t’i jemi përgjigjur plotësisht pyetjes suaj, përveç nëse ka detyrime ligjore për t’i ruajtur të dhënat, siç është për përmbushjen e mëvonshme të kontratave.

Facebook Ireland Ltd. gjithashtu mund të vendosë cookie gjatë përpunimit të të dhënave tuaja.

Nëse nuk jeni dakord me këtë përpunim, ju keni mundësinë të parandaloni instalimin e cookies duke bërë cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj. Cookies që tashmë janë ruajtur mund të fshihen në çdo kohë. Udhëzimet për ta bërë këtë varen nga shfletuesi dhe sistemi që përdoret. Për cookies Flash, përpunimi nuk mund të parandalohet nga cilësimet në shfletuesin tuaj, por përkundrazi duke bërë cilësimet e duhura në Flash player tuaj. Nëse parandaloni ose kufizoni instalimin e cookies, jo të gjitha funksionet e Instagram mund të jenë plotësisht të përdorshme.

Detaje mbi aktivitetet e përpunimit, shtypjen e tyre dhe fshirjen e të dhënave të përpunuara nga Instagram mund të gjenden në politikën e tij të intimitetit:

https://help.instagram.com/519522125107875

Nuk mund të përjashtohet që përpunimi nga Facebook Ireland Ltd. gjithashtu do të bëhet në Shtetet e Bashkuara nga Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025.

Facebook Inc. ka dorëzuar në Shieldin e Intimitetit të BE-SH.B.A., duke respektuar kërkesat e mbrojtjes së të dhënave të BE-së gjatë përpunimit të të dhënave në Sh.B.A.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Lidhjet e mediave sociale përmes grafikës
Ne gjithashtu integrojmë faqet e mëposhtme të mediave sociale në faqen tonë të internetit. Integrimi bëhet përmes një grafike të lidhur me sitin përkatës. Përdorimi i këtyre grafikëve të ruajtur në serverat tanë parandalon lidhjen automatike me serverët e këtyre rrjeteve për shfaqjen e tyre. Vetëm duke klikuar në grafikun përkatës do të përcilleni në shërbimin e rrjetit shoqëror përkatës.

Pasi të klikoni, ai rrjet mund të regjistrojë informacione për ju dhe vizitën tuaj në faqen tonë. Nuk mund të përjashtohet mundësia që të dhënat e tilla të përpunohen në Shtetet e Bashkuara.

Fillimisht, këto të dhëna përfshijnë gjëra të tilla si adresa juaj e IP-së, data dhe ora e vizitës suaj dhe faqja e vizituar. Nëse jeni regjistruar në llogarinë tuaj të përdoruesit në atë rrjet, megjithatë, operatori i rrjetit mund të caktojë informacionin e mbledhur në lidhje me vizitën tuaj në faqen tonë në llogarinë tuaj personale. Nëse bashkëveproni duke klikuar si, Share, etj, këto informacione mund të ruhen në llogarinë tuaj personale të përdoruesit dhe mundësisht të postohen në rrjetin përkatës. Për ta parandaluar këtë, duhet të dilni nga llogaria juaj e mediave sociale para se të klikoni në grafik. Rrjetet e ndryshme të mediave sociale ofrojnë gjithashtu cilësime që mund t’i konfiguroni në përputhje me rrethanat.

Rrjetet e mëposhtme sociale janë integruar në faqen tonë nga grafika të lidhura:

Facebook
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandë, një degë e Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Politika e privatësisë: https://www.facebook.com/policy.php

Mburoja e privatësisë e BE-SH.B.A. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

YouTube
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë, një degë e Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Politika e privatësisë: https://policies.google.com/privacy

Mburoja e privatësisë e BE-SH.B.A. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001155AAI&status=Active

Shtojcë në Facebook
Uebfaqja jonë përdor shtojcën e rrjetit social Facebook. Facebook.com është një shërbim i ofruar nga Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Në BE, ky shërbim operohet edhe nga Facebook Irlanda Limited, 4 Sheshi i Grand Canal, Dublin 2, Irlandë, në vijim të dy të referuara si “Facebook”.

Përmes çertifikimit sipas Mburojës së Intimitetit të BE-SH.B.A.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook garanton se do të ndjekë rregulloret e BE për mbrojtjen e të dhënave gjatë përpunimit të të dhënave në Shtetet e Bashkuara.

Baza ligjore është Arti. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Interesi ynë legjitim qëndron në përmirësimin e cilësisë së faqes sonë të internetit.

Informacione të mëtejshme rreth shtojcave të mundshme dhe funksioneve të tyre përkatëse janë në dispozicion nga Facebook në

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Nëse plug-in ruhet në njërën prej faqeve që vizitoni në faqen tonë të internetit, shfletuesi juaj do të shkarkojë një ikonë për plugin-in nga serverët e Facebook në SHBA. Për arsye teknike, është e nevojshme që Facebook të përpunojë adresën tuaj IP. Për më tepër, data dhe koha e vizitës suaj në faqen tonë të internetit gjithashtu do të regjistrohen.

Nëse jeni regjistruar në Facebook ndërsa vizitoni një nga uebfaqet tona të kyçura, informacionet e mbledhura nga plug-in nga vizita juaj specifike do të njihen nga Facebook. Informacioni i mbledhur më pas mund të caktohet në llogarinë tuaj personale në Facebook. Nëse, për shembull, përdorni butonin Facebook Like, këto informacione do të ruhen në llogarinë tuaj në Facebook dhe do të publikohen në platformën Facebook. Nëse doni ta parandaloni këtë, duhet të dilni nga Facebook para se të vizitoni faqen tonë të internetit ose të përdorni një shtesë për shfletuesin tuaj për të mos lejuar ngarkimin e shtojcës së Facebook.

Informacione të mëtejshme në lidhje me mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave, si dhe të drejtat tuaja dhe opsionet e mbrojtjes në politikën e privatësisë së Facebook të gjetur në

https://www.facebook.com/policy.php

Google Analytics
Ne përdorim Google Analytics në faqen tonë të internetit. Ky është një shërbim i analitikës në internet i ofruar nga Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë (në tekstin e mëtejmë: Google).

Përmes çertifikimit sipas Mburojës së Intimitetit të BE-SH.B.A.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garanton se do të ndjekë rregulloret e BE për mbrojtjen e të dhënave gjatë përpunimit të të dhënave në Shtetet e Bashkuara.

Shërbimi Google Analytics përdoret për të analizuar mënyrën e përdorimit të faqes sonë të internetit. Baza ligjore është Arti. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Interesi ynë legjitim qëndron në analizën, optimizimin dhe funksionimin ekonomik të faqes sonë.

Përdorimi dhe informacioni i lidhur me përdoruesit, të tilla si adresa IP, vendi, koha ose shpeshtësia e vizitave tuaja në faqen tonë të internetit do të transmetohen në një server Google në Shtetet e Bashkuara dhe do të ruhen atje. Sidoqoftë, ne përdorim Google Analytics me të ashtuquajturin funksion anonimizimi, me anë të të cilit Google shkurton adresën IP brenda BE-së ose EEA para se të transferohet në SH.B.A.

Të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë janë përdorur nga Google për të na siguruar një vlerësim të vizitave në faqen tonë të internetit dhe atë që vizitorët bëjnë një herë atje. Këto të dhëna mund të përdoren gjithashtu për të siguruar shërbime të tjera që lidhen me përdorimin e faqes sonë të internetit dhe internetit në përgjithësi.

Google deklaron se nuk do ta lidh adresën tuaj IP me të dhëna të tjera. Për më tepër, Google ofron informacione të mëtejshme në lidhje me praktikat e tij të mbrojtjes së të dhënave në

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners,

përfshirë opsionet që mund të ushtroni për të parandaluar përdorimin e tillë të të dhënave tuaja.

Për më tepër, Google ofron një shtesë shtesë për të

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

përveç informacionit të mëtejshëm. Kjo shtesë mund të instalohet në shfletuesit më të njohur dhe ju ofron kontroll të mëtejshëm mbi të dhënat që Google mbledh kur vizitoni faqen tonë të internetit. Shtesa informon JavaScript të Google Analytics (ga.js) se asnjë informacion në lidhje me vizitën në faqen e internetit nuk duhet të transmetohet në Google Analytics. Sidoqoftë, kjo nuk parandalon që informacioni të transmetohet tek ne ose te shërbimet e tjera të analitikës në internet që mund të përdorim si të detajuara këtu.

Jetpack – Statistikat e WordPress
Uebfaqja jonë përdor Jetpack me shtrirjen e WordPress Stats. Ky është një shërbim i analizës në internet i ofruar nga Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA, më tej referuar si “Automattic”.

Përmes çertifikimit sipas Mburojës së Intimitetit të BE-SH.B.A.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active

Automattic garanton se do të ndjekë rregulloret e BE për mbrojtjen e të dhënave gjatë përpunimit të të dhënave në Shtetet e Bashkuara.

Shërbimet Jetpack: WordPress Stats përdoren për të analizuar mënyrën e përdorimit të faqes sonë të internetit. Baza ligjore është Arti. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Interesi ynë legjitim qëndron në analizën, optimizimin dhe funksionimin ekonomik të faqes sonë.

Jetpack: WordPress Stats ruan cookies në pajisjen tuaj përmes shfletuesit tuaj në mënyrë që të analizoni se si e përdorni faqen tonë.

Të dhëna të tilla si adresa juaj e IP, faqet që vizitoni, faqja në internet nga e keni ardhur (URL e referuesit), kohëzgjatja e vizitës suaj dhe shpeshtësia e vizitave tuaja do të përpunohen. Të dhënat e mbledhura do të ruhen në një server Automattic në SH.B.A. Sidoqoftë, adresa juaj e IP do të bëhet anonim menjëherë pas përpunimit dhe para se të ruhet.

Nëse nuk jeni dakord me këtë përpunim, ju keni mundësinë të parandaloni instalimin e cookies duke bërë cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj. Detaje të mëtejshme mund të gjenden në seksionin për cookies më lart.

Hartat e Google
Uebfaqja jonë përdor Google Maps për të shfaqur vendndodhjen tonë dhe për të siguruar udhëzime. Ky është një shërbim i ofruar nga Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë (në tekstin e mëtejmë: Google).

Përmes çertifikimit sipas Mburojës së Intimitetit të BE-SH.B.A.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garanton se do të ndjekë rregulloret e BE për mbrojtjen e të dhënave gjatë përpunimit të të dhënave në Shtetet e Bashkuara.

Për të mundësuar shfaqjen e shkronjave të caktuara në faqen tonë të internetit, vendoset një lidhje me serverin Google në Sh.B.A. sa herë që arrihet në faqen tonë të internetit.

Nëse keni akses në përbërësit e Google Maps të integruar në faqen tonë të internetit, Google do të ruajë një cookie në pajisjen tuaj përmes shfletuesit tuaj. Cilësimet dhe të dhënat e përdoruesit tuaj përpunohen për të shfaqur vendndodhjen tonë dhe për të krijuar një përshkrim të rrugës. Ne nuk mund ta parandalojmë Google që të përdorë serverët në SH.B.A.

Baza ligjore është Arti. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Interesi ynë legjitim qëndron në optimizimin e funksionalitetit të faqes sonë të internetit.

Duke u lidhur me Google në këtë mënyrë, Google mund të përcaktojë nga cila faqe në internet është dërguar kërkesa juaj dhe në cilën adresë IP janë transmetuar udhëzimet.

Nëse nuk jeni dakord me këtë përpunim, ju keni mundësinë të parandaloni instalimin e cookies duke bërë cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj. Detaje të mëtejshme mund të gjenden në seksionin për cookies më lart.

Për më tepër, përdorimi i Google Maps dhe informacioni i marrë përmes Google Maps rregullohet nga Kushtet e Përdorimit të Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=en dhe Kushtet dhe Kushtet për Google Maps https: //www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google gjithashtu ofron informacione të mëtejshme në

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Google Fonts
Uebfaqja jonë përdor Fonts Google për të shfaqur fontet e jashtme. Ky është një shërbim i ofruar nga Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë (në tekstin e mëtejmë: Google).

Përmes çertifikimit sipas Mburojës së Intimitetit të BE-SH.B.A.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garanton se do të ndjekë rregulloret e BE për mbrojtjen e të dhënave gjatë përpunimit të të dhënave në Shtetet e Bashkuara.

Për të mundësuar shfaqjen e shkronjave të caktuara në faqen tonë të internetit, vendoset një lidhje me serverin Google në Sh.B.A. sa herë që arrihet në faqen tonë të internetit.

Baza ligjore është Arti. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Interesi ynë legjitim qëndron në optimizimin dhe funksionimin ekonomik të faqes sonë.

Kur të keni hyrë në faqen tonë, është krijuar një lidhje me Google nga e cila Google mund të identifikojë faqen nga e cila është dërguar kërkesa juaj dhe në cilën adresë IP, shkronjat po transmetohen për shfaqje.

Google ofron informacione të hollësishme në

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

në veçanti për opsionet për parandalimin e përdorimit të të dhënave.

YouTube
Ne përdorim YouTube në faqen tonë të internetit. Ky është një portal video që operohet nga YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, SH.B.A., në vijim e tutje si “YouTube”.

YouTube është një degë e Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë, e tutje referuar si “Google”.

Përmes çertifikimit sipas Mburojës së Intimitetit të BE-SH.B.A.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google dhe filiali i saj YouTube garantojnë se ata do të ndjekin rregulloret e BE për mbrojtjen e të dhënave gjatë përpunimit të të dhënave në Shtetet e Bashkuara.

Ne përdorim YouTube në modalitetin e tij të përparuar të intimitetit për t’ju treguar video. Baza ligjore është Arti. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Interesi ynë legjitim qëndron në përmirësimin e cilësisë së faqes sonë të internetit. Sipas YouTube, mënyra e përparuar e intimitetit do të thotë që të dhënat e specifikuara më poshtë do të transmetohen vetëm në serverin YouTube nëse filloni me të vërtetë një video.

Pa këtë mënyrë, një lidhje me serverin YouTube në SH.B.A. do të vendoset sapo të keni hyrë në ndonjë nga faqet e internetit në të cilat është ngulitur një video në YouTube.

Kjo lidhje kërkohet në mënyrë që të mund të shfaqni videon përkatëse në faqen tonë të internetit brenda shfletuesit tuaj. YouTube do të regjistrojë dhe përpunojë në minimum adresën tuaj IP, datën dhe kohën kur u shfaq video, si dhe faqen e internetit që vizituat. Përveç kësaj, është krijuar një lidhje me rrjetin e reklamave DoubleClick të Google.

Nëse jeni regjistruar në YouTube kur të hyni në faqen tonë, YouTube do t’i caktojë informacionin e lidhjes në llogarinë tuaj në YouTube. Për ta parandaluar këtë, duhet të dilni nga YouTube para se të vizitoni faqen tonë ose të bëni cilësimet e duhura në llogarinë tuaj në YouTube.

Për qëllim të funksionalitetit dhe analizës së sjelljes së përdorimit, YouTube ruan përgjithmonë cookie në pajisjen tuaj përmes shfletuesit tuaj. Nëse nuk jeni dakord me këtë përpunim, ju keni mundësinë të parandaloni instalimin e cookies duke bërë cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj. Detaje të mëtejshme mund të gjenden në seksionin për cookies më lart.

Informacione të mëtejshme në lidhje me mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave, si dhe të drejtat tuaja dhe opsionet e mbrojtjes në politikën e privatësisë së Google të gjetur në

https://policies.google.com/privacy